Menu

Waterscan

De waterconsulent van het Innovatiesteunpunt heeft expertise in het thema en het uitvoeren van waterscans in de land- en tuinbouw. Deze scan heeft als doel bedrijven een objectief beeld te geven van hun watergebruik en stelt op die basis investeringen in waterbesparing, alternatieve waterbronnen, duurzame waterproductie en duurzaam watergebruik voor. De waterscan heeft steeds oog voor zowel het ecologische als het economische aspect steeds binnen het wettelijk kader.

De waterscan bestaat uit

  • een bedrijfsbezoek,
  • een rapport waarin alle besproken thema’s worden toegelicht en voorstellen worden gedaan,
  • ruimte voor vragen, bezorgdheden en eigen ideeën,
  • en verdere opvolging van het bedrijf door bijvoorbeeld technische en financiële analyses van offertes door installateurs.

 

De scan neemt de 5 belangrijkste aspecten onder de loep die de waterkosten op jouw bedrijf kunnen verlagen.

1. Waterfactuur
Als eerste wordt de waterfactuur (zowel leiding als grondwater) geanalyseerd.

2. Waterbalans en kengetallen. 
Dankzij de waterfacturen kunnen we de totale watervraag van het bedrijf vaststellen. Bij het opstellen van de waterbalans gaan we deze totale watervraag toewijzen aan de deelprocessen op het bedrijf zoals ventilatie, hygiëne, water voor het vee….
Dit doen we op basis van de debieten en draaitijden van de processen. Hieruit kunnen we de grootste verbruikers identificeren en deze vervolgens prioritair behandelen.
We berekenen ook kengetallen die je in staat stellen om jouw bedrijf te vergelijken met andere bedrijven uit dezelfde deelsector.

3. Waterbesparing.
Voor elke verbruiker op het bedrijf gaan we na of er een waterzuinig alternatief mogelijk is. Door een analyse van de te realiseren waterbesparing, de investeringskosten en mogelijke ondersteuningsmaatregelen, krijg je een goed beeld van de mogelijkheden en rentabiliteit van een waterbesparende maatregel op je bedrijf.
Ook lekken worden bekeken.

4. Duurzame waterproductie
Voor het resterende verbruik bekijken we wat de mogelijkheden zijn van eigen waterproductie.

  • opvang regenwater,
  • filtering en zuivering,
  • verhogen grondwater,
  • waterhergebruik,
  • alternatieve bronnen,
  • coöperaties met andere actoren (zoals industrieterreinen)

Zijn maar enkele voorbeelden van technieken die een bijkomende financiële winst kunnen opleveren.

5. Wateropslag en bijsturing processen

De momenten van waterproductie en waterverbruik komen jammer genoeg niet altijd overeen. Om hieraan tegemoet te komen gaan we de mogelijkheden na om water op te slaan. Daarnaast bekijken we ook welke processen kunnen worden verplaatst naar het moment waarop meer water beschikbaar is of in welke processen bijkomende maatregelen nuttig zijn. Door meer gebruik te maken van de eigen waterproductie wordt de rentabiliteit nog extra vergroot.

 

Voor ieder bedrijf de moeite waard

Door deze verschillende facetten is de waterscan voor ieder bedrijf de moeite waard. Zowel bedrijven met geen of weinig ervaring in waterbeheer, als bedrijven die al een aantal stappen hebben ondernomen, kunnen we met onze kennis begeleiden en  ondersteunen. Zo maken we samen met jou je bedrijf op een financieel interessante manier zo water-efficiënt mogelijk. 

Hoeveel kost een Waterscan?

Eerstelijnsinfo:
Gratis
Volledige scan en opvolging:
Vraag je offerte aan