Menu

3 Ammoniak reducerende vloeren

Geschreven op 25 september 2015.
Emissies verminderen. Dat kan je doen met de juiste vloer. We stellen je 3 types voor.

Eco-Vloer – Anders Beton 

De familie Kwinten in Luijksgestel heeft net een nieuwe melkveestal gebouwd. Deze stal is uitgerust met de Eco-Vloer van Anders Beton. Dit is een roosterachtige vloer waarbij het betonrooster voorzien is van uitsparingen voor rubberen inserts. Het betonoppervlak is geprofileerd. Zo’n gecombineerde vloer met rubberen inserts en betonnen roosters is nog niet emissiearm. Om deze vloer emissiearm te maken, worden nog afdichtingskleppen aangebracht. Het principe van ammoniakreductie bij dit type vloer berust op twee principes. Door de versnelde afvoer van urine blijft weinig urine op de vloer achter. Door het afdichten van de roosterspleten is er minder uitstoot van kelderlucht. Bij dit type vloer hoort een metsschuif die elke 2 uur de roosters zuiver maakt.

De familie Kwinten koos voor deze vloer omdat ze de beloopbaarheid van deze vloer beter vindt. Ook reduceert deze vloer heel wat ammoniak. Voorlopig is het emissiekengetal vastgelegd op 5,2 kg en 6 kg ammoniak per dierplaats per jaar voor respectievelijk beweiden en permanent opstallen. De metingen om een definitief emissiekengetal te krijgen zijn afgerond. Verwacht wordt dat medio 2016 het definitief cijfer zal worden toegekend.

Erik Pijnappels formuleerde enkele opmerkingen bij deze vloer. De mestdoorlaat is goed. Wel is het aangewezen met koematrassen of waterbedden te werken, eerder dan met diepstrooiselboxen, dit om verstopping van de spleten te voorkomen. De kostprijs van deze vloer is ca. 110€/m2. De mestschuif moet om de 2 uur elke plek in de stal schuiven en kan best water vernevelen.

Door de vloer voor of na het mestschuiven te besproeien met water worden urine en mest sneller afgevoerd. Daardoor vindt een vermindering van de vloeremissie plaats. De emissiereductie is afhankelijk van de hoeveelheid water en van het vloertype. Richtlijn is minimaal 5 liter water per m² bevuild oppervlak. Spoelleidingen kunnen zowel in bestaande als nieuwe stallen aangebracht worden. Ook een mestschuif of mestrobot kan uitgerust worden met een watersproei-installatie.

Het water verdunt ook de mest in de kelder. Hoe meer verdunning, hoe meer emissievermindering. Theoretisch is deze relatie evenredig, wat betekent dat bij een halvering van de concentratie de ammoniakemissie ook halveert.

Door de snellere afvoer van mest en urine verbetert de beloopbaarheid van de vloer. Door het sproeien worden de roosters beter zuiver gemaakt, droogt de mest minder snel aan en wordt de roostervloer minder snel glad. Het aantal koeien per m² is daarbij bepalend, bij een stal die zwaar onderbezet is, zal de mest sneller aandrogen.

Wel brengt de maatregel directe kosten mee voor het water en indirecte voor extra mestopslag en grotere hoeveelheden uit te rijden mest. Deze nadelen kan je beperken door bijvoorbeeld alleen in de zomermaanden te sproeien. In de zomer is er meer ruimte in de mestopslag doordat er regelmatig mest wordt uitgereden en/of koeien gedeeltelijk buiten zijn. Door deze aanpassing van de maatregel is de emissievermindering wel kleiner.

Patent Comfort Vloer G2.2 – Swaans Beton

Bij de familie Schenning te Bladel werd bij de bouw van de nieuwe melkveestal gekozen voor de G2.2 van Swaans. Deze vloer hoort bij de tweede categorie de Semi-roosters. De vloer heeft vlakke betonnen elementen. Het is de profilering in de vloer die afhelt richting een mestgleuf van 4 cm breed.  Deze mestgleuf, om de 85 cm,  kan al dan niet afgesloten worden met een klepsysteem om de emissie nog verder te beperken. Het principe om ammoniak te reduceren berust op het snel afvoeren van de urine en op het afsluiten van de kelder. Deze vloer heeft een voorlopig emissiekengetal van 8,1 bij toepassen van beweiding en 9,2 bij permanent opstallen zonder kelderafsluiters. Met kelderafsluiters is het respectievelijk 7,0 en 8,0 kg  ammoniak per dierplaats per jaar.

De familie Schenning koos voor deze vloer voor het goede beloopbare profiel. Ook de kostprijs was een argument. De kostprijs voor deze vloer bedraagt ca. 70€/m2 of 75€/m2 (met kelderaflsuiters). Erik Pijnappels formuleerde enkele opmerkingen bij deze vloer. De mestgleuf kan komen toe te zitten ter hoogte van de ligboxen. Door de afstandshouders, die tussen de elementen zitten, op 30 cm van de ligboxen te voorzien, kan het toe zitten van de gleuf vermeden worden. Bij deze vloer, maar ook bij anderen ea-vloeren, is het belangrijk om een mestafstort te voorzien om mestophoping weg te kunnen werken bij  het schuiven. De kelderafsluiters zijn eenvoudig te plaatsen en te vervangen. Maar wanneer een kelder afgesloten wordt, moet er opgelet worden voor mestgassen. Door het afsluiten van de kelder zullen mestgassen zich ophopen onder de vloer. Dan moet je voorzichtig omgaan met vonken bij spleten en kieren om ongevallen te voorkomen.

 

 

Patent Comfort Vloer G6 – Swaans beton

Bij de familie van de Sande in Best werd een dichte vloer met sleuven gebouwd. De sleuven zijn 28 mm breed en lopen evenwijdig met de voedergang. In de sleuven is er om de 60cm een urinegat voorzien. De urine loopt dan in een kelder of rioleringssysteem. Om mest van de sleuven en de vloer te houden, is er een aangepaste vingerschuif ontwikkeld die de mest via een mestafstort naar een mestopslag of scheider brengt. De vingerschuif is uitgevoerd met rubber om de urinegaatjes open te houden. Tussen de sleuven is er een breed geprofileerd loopvlak. Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het frequent verwijderen van de mest en de urine en het beperken van het emitterend oppervlak.

De familie van de Sande koos ervoor om meteen sproeileiding te voorzien in de opkant van de ligboxen. Zo kan de vloer tijdens droge periodes toch goed vochtig gehouden worden om de goede beloopbaarheid en mengsmering van de schuif te blijven garanderen. De kostprijs van deze vloer bedraagt ca. 95€/m2.

Wanneer er met een schuif gewerkt wordt, is het aan te raden om met een voerstoep te werken. Dit is een strook van 30cm die enkele centimeters  hoger ligt. De dieren moeten dan alleen met hun achterpoten over de schuif heen stappen. Dit geeft meer rust tijdens het vreten. Ook blijven de klauwen properder. De voederopname stijgt en het systeem werkt kostprijsverlagend omdat de stoep niet emissiearm moet worden uitgevoerd.