Menu

Kick-off van Europees InDIRECT project

Geschreven op 13 december 2016.
Op 5 december 2016 hebben 9 Europese partners in België het 3-jarige InDIRECT-project gelanceerd. Dit project wordt gefinancierd door BBI-JU onder de koepel van Horizon 2020. Het doel van InDIRECT is de ontwikkeling van bioraffinageprocessen voor de directe of indirecte omzetting De Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO coördineert het project. van diverse organische nevenstromen in vermarktbare producten zoals eiwitten, vetten of chitines. Het InDIRECT-consortium bestaat uit 9 partners uit 4 Europese landen waaronder 2 multidisciplinaire EU onderzoeksorganisaties, VITO en de Universiteit van Parma, en 5 industriële partners (Nutrition Sciences, Millibeter, Improve, Chemstream, Proti-Farm), een non-profitorganisatie voor landbouwers (Innovatiesteunpunt) en Temperio (voor disseminatie-ondersteuning).

 

Reststromen gebruiken om de cirkel te sluiten

Als H2020 project beoogt InDIRECT om bij te dragen aan de Europese doelstelling om ‘Afval te beheren als grondstof’, en aan de BBI visie om de marktgroei van bio-gebaseerde producten te versnellen. Om hierop een antwoord te bieden, zal InDIRECT bioraffinage onderzoeken als een middel om – direct of indirect – afval te recycleren en hergebruiken. Tegelijkertijd wil men nieuwe waardeketens ontwikkelen, die toelaten om nevenstromen uit de landbouw en uit vergelijkbare sectoren om te zetten in vermarktbare producten. De gebruikte grondstoffen moeten immers enerzijds goedkoop zijn en anderzijds mogen ze niet concurreren met voedsel¬voorziening. Door organische biomassanevenstromen te gebruiken, kan de recyclagecirkel gesloten worden. De beschikbaarheid van deze nevenstromen werd reeds eerder in kaart gebracht en zal van naderbij bekeken worden in dit project.

 

Insecten zetten heterogene stromen om in homogene biomassa

Het project wil een oplossing bieden voor de heterogeniteit van de beoogde organische nevenstromen, en seizoensfluctuaties vermijden. Daarom zal men een 3-staps concept voor bioraffinage onderzoeken, waarbij heterogene stromen omgezet worden in homogene biomassa. De “game-changing” aanpak die men zal onderzoeken is het gebruik van insecten.
Insecten zijn in staat om met een dieet van variabele voeding een homogene biomassa te creëren. Nadien worden de insecten zelf als biomassa gefractioneerd in een lipide-, eiwit- en chitinefractie. De fracties hebben allemaal potentieel om omgezet te worden in vermarktbare eindproducten. De voordelen van deze indirecte aanpak zal vergeleken worden met rechtstreekste bioraffinage, zonder deze tussenstap.

 

Aanvaarding van componenten op basis van insecten

Hoewel het potentieel van insecten aanzienlijk is, zijn er nog wat barrières. Ze hebben te maken met wetgeving en aanvaarding van de gegenereerde producten in termen van veiligheid en perceptie. Ook dit wordt bekeken door InDIRECT. Men zal de veiligheidsaspecten experimenteel onderzoeken, alsook het toepassingspotentieel in verschillende sectoren, zoals diervoeding, voeding en chemie. Ook zal men het publiek meer vertrouwd maken met producten afgeleid van insecten en zal men wettelijke barriers te onderzoeken en bestuderen hoe ze opgelost kunnen worden.

 

De hele waardeketen bekijken

Om innovatie te realiseren is er nood aan kritische massa, investeerders, steun van beleidsmakers en marktvraag. InDIRECT beschouwt de hele waardeketen en wenst bij te dragen aan het verlagen van investeringsrisico’s voor de betrokken industriële partners, met inbegrip van insectenkwekerijen - de eerste stap in de waardeketen - alsook de bioraffinagesector in het algemeen. InDIRECT voorziet activiteiten van labo- tot pilootschaal, zodat het mogelijk wordt om voldoende materiaal te produceren voor testen en om de time-to-market van de nieuwe waardeketen te verkorten.
Terwijl de complementaire onderzoekspartners zich zullen bezig houden metaspecten rond eiwitten, veliheid and bioraffinage, zullen de industriële  partners verschillende delen van de value chain bekijken alsook de toepassingsmogelijkheden die te maken hebben met het project.