Menu

Terugblik final event IDEA

Geschreven op 20 juli 2021.
Op 6 juli 2021 vond een online disseminatie-event plaats van het Interreg NW Europe project IDEA, een project rond de algenwaardeketen en jaarrond productie van micro-algen, opgezet en gecoördineerd door VITO.

 Er werd geopteerd voor een digitale bijeenkomst, met presentaties van de bevindingen van de partners in het project. De bevindingen zijn de resultaten van de verschillende onderwerpen die in het project aan bod kwamen waaronder het hele jaar door de groei van microalgen in NW-Europa, het vergroten van de duurzaamheid van de groei en oogst van microalgen, natte conservering van algenbiomassa, verwerking van algenbiomassa tot producten, algen- gebaseerde productevaluatie (humane voeding, veevoeder en cosmetica), beoordeling van de hele waardeketen voor techno-economische en logistieke aspecten, en een routekaart naar implementatie van een economisch levensvatbare algenwaardeketen.

Om een zo volledig mogelijk beeld te geven over de kansen en barrières van micro-algenteelt werd ook de brug gemaakt naar andere algenprojecten zoals ValgOrize (Interreg2seas) , een project dat zich oa focust op de smaak van algen (micro en macro) en ALG-AD (Interreg NWE), een project dat zich focust op de teelt van microalgen op digestaat, een restfractie van vergisters.

We organiseerden dit event om alle belanghebbenden van de algenwaardeketen, waaronder (potentiële) algentelers, verwerkers van algenbiomassa, bedrijven die (potentieel) op algen gebaseerde producten, leveranciers van apparatuur, overheden, investeerders en wetenschappers te kunnen bereiken.

Het digitale event bestond uit verschillende stukken: plenaire sessies, break-out rooms om discussies te voeren over technische, praktische en economisch-gerelateerde vragen.

Het werk van de partners werd gepresenteerd in korte presentaties die getoond werden in de plenaire sessies en ook via e-posters waarvoor een oproep werd gelanceerd voorgaand aan het event. De abstracts konden vanaf 5 juli bekeken worden en gaven zo al een goed overzicht van de resultaten van het werk van de project partners en de onderwerpen en bevindingen die tijdens het event aan bod gingen komen.

Het plenaire deel bestond uit 3 sessies: productie van algenbiomassa, verwerking en formulering van algenbiomassa tot verhandelbare producten en op algen gebaseerde waardeketens.

In de eerste sessie kwamen aan bod: “Jaarrond microalgenkweek in NW-Europa in twee pilotfaciliteiten (Sunbuilt Thomas More Radius/VITO (B) en Forschungszentrum Jülich (D) )”, “Verduurzaming op algenkwekerijen door gebruik te maken van uit de lucht afgevangen CO2 en medium hergebruik” en “Algengroei op voorbehandeld digestaat (ervaringen uit het  Interreg NWE-project ALG-AD)”. Voor dit laatste onderwerp is er zeer veel interesse vanuit de veehouders, vooral van melkveehouders met kleine boerderijvergisters.

Alvorens we aan de 2de sessie begonnen, kregen we een virtuele rondleiding aan de SUNBUILT algenkweek- en oogst installatie  die door VITO in samenwerking met Thomas More werd opgebouwd en wordt ingezet in toegepaste onderzoeksprojecten. Hier kregen we uitleg over algengroei, controle van klimaat in de serre, automatische aanmaak van medium, continue oogst, medium hergebruik via de MAF-technologie en natte bewaring van algen.

Sessie 2 ging dieper in op verwerking en formulering van algenbiomassa tot verhandelbare producten met presentaties over: “Natte conservering van micro-algenbiomassa op algenkwekerijen”, “De toegevoegde waarde van op algen gebaseerde ingrediënten in food & feed formuleringen”, “Impact van micro- en macro-algenbiomassa op smaak” (kennis opgedaan vanuit het project “ValgOrize”) en “Algen als ingrediënten voor cosmetica”.

Voordat we van start gingen met sessie 3 konden we via een virtueel bezoek de VITO labo’s en pilootinfrastructuur bezoeken, waar de focus ligt op verwerking (bioraffinage) en karakteristiek van algen biomassa.

In sessie 3 zoomden we in op de algengebaseerde waardeketens met presentaties over: techno-economische en logistieke overwegingen en de roadmap naar implementatie van de algenwaardeketen in NW-Europa. Hierin kwamen locaties van algenkweek en verwerkingsinstallaties aan bod en opgedane kennis over hoe we de algenteelt kunnen boosten door structuren te bieden waarin algentelers zich kunnen verenigen om kennis en biomassa uit te wisselen en aan te bieden op de markt, al dan niet ondersteund door een web-based platform om op een betrouwbare manier kwaliteitsvolle algen te kunnen verhandelen.

We sloten of met 6 parallelle sessies waar in groep vooraf gedefinieerde vragen ter discussie werden gebracht door de moderatoren. In de erop aansluitende afsluitende plenaire sessie werden de conclusies van de discussies door de moderatoren voorgesteld aan alle deelnemers.

Er was een ruime interesse voor het event vanuit de hele keten met een 120-tal geregistreerde bezoekersdeelnemers uit diverse Europese landen en daarbuiten.