Menu

Privacy

Privacyverklaring Innovatiesteunpunt vzw

Deze website wordt beheerd door Innovatiesteunpunt vzw, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@Innovatiesteunpuntinnovatiestepunt.be.
 
Innovatiesteunpunt vzw (“wij” of “ons”) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze Privacyverklaring willen we alle betrokkenen informeren over het beleid van Innovatiesteunpunt vzw aangaande de verwerking van persoonsgegevens die betrokkenen via onze website of in het kader van onze activiteiten aan ons verstrekken.
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van leden of wijzigingen in de wetgeving. We raden u dan ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig na te kijken. Belangrijke  wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd.
 
Deze versie van de Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 5 februari 2019.
 

Wat is het maatschappelijk doel van Innovatiesteunpunt vzw ?

Innovatiesteunpunt vzw informeert, adviseert, begeleidt en inspireert boeren, tuinders en andere plattelandsactoren om vernieuwende projecten en initiatieven op te zetten binnen hun bedrijf, dorp of regio, en is een belangrijk expertisecentrum op vlak van innovatie in land- en tuinbouw en op het platteland, actief in de vijf Vlaamse provincies en Oost-België.
 
Innovatiesteunpunt vzw richt zich op land- en tuinbouwers uit alle sectoren. Daarnaast kunnen bedrijven uit de toeleverings- en de verwerkende sector. We helpen bedrijfsleiders niet alleen om nieuwe producten te lanceren of technologisch te innoveren, maar bekijken ook de organisatie als geheel. Hoe kunnen we de diensten, producten en het energieverbruik van onze klanten nog duurzamer maken? Met welke management- of productiestructuur kunnen ze echt een meerwaarde creëren? We helpen onder andere door nieuwe creatieve ideeën en onderzoeksresultaten met onze klanten te delen.
 
Ook verenigingen, bewonersgroepen of gemeentebesturen zijn welkom met alle vragen over de toekomstgerichte ontwikkeling van hun dorp of streek. We werken samen met hen aan een innovatief, leefbaar en dynamisch platteland door diensten uit te bouwen, de infrastructuur duurzamer te gebruiken, slimme organisatievormen uit te denken met inbreng van vrijwilligers,… Zo ontwikkelen we mee het potentieel van een dorp of regio op langere termijn. We kiezen hier de weg van de sociale innovatie, waarbij mensen centraal staan en initiatieven vooral van onder uit gestuurd worden.
 
Om dit te realiseren ondernemen wij de volgende activiteiten
 1. We spotten kansen
 2. We sensibiliseren en inspireren
 3. We stimuleren creativiteit
 4. We vormen actiegericht
 5. We experimenteren
 6. We koppelen onderzoek en praktijk
 7. We adviseren en begeleiden
 8. We stimuleren coöperatief ondernemen

 

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van Innovatiesteunpunt vzw, waaronder de projecten die zij uitvoert en de diensten die zij aanbiedt via haar website (https://www.Innovatiesteunpunt.be/ ).

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Innovatiesteunpunt vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Deze worden in deze Privacyverklaring verwoord.
 
Innovatiesteunpunt vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 443 086 793 , waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 40 en is rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Raad van bestuur.
 

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op de volgende manieren:
 
 • Door de persoon bezorgde informatie
Wanneer u in contact treedt met Innovatiesteunpunt vzw, kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen, afhankelijk van de reden waarvoor u Innovatiesteunpunt vzw contacteert
 
Indien u een persoon bent die behoort tot de doelgroep van Innovatiesteunpunt vzw (een land- en tuinbouwer of een lid van een plaatselijke groep op het platteland), en u deelneemt aan een project dat door Innovatiesteunpunt vzw wordt uitgevoerd, bepaalde diensten of producten wil ontvangen, wil deelnemen aan wedstrijden/campagnes of diensten aanvraagt waarvoor een registratie is vereist, dan kan Innovatiesteunpunt vzw uw gegevens verzamelen en verwerken, zoals aanspreektitel, naam en voornaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, foto, link naar de website van uw bedrijf of de activiteit, soort bedrijf of activiteit, locatie van uw bedrijf of activiteit, titel en omschrijving van de innovatie en uitdagingen.
 
 
Indien u (spontaan) solliciteert, dan kan Innovatiesteunpunt vzw uw gegevens verzamelen en verwerken, zoals aanspreektitel, voornaam en familienaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, eerdere werkervaring, geboortedatum, anciënniteit, rekeningnummer en identiteitsgegevens uitgegeven door overheid zoals identiteitskaartnummer en rijksregisternummer.
U garandeert dat de gegevens die u aan Innovatiesteunpunt vzw meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Innovatiesteunpunt vzw mee te delen.
 • Vanwege een partnerorganisatie verkregen informatie
Innovatiesteunpunt vzw kan in kader van verplichtingen als lead partner van een project ten aanzien van een projectprogramma gegevens verzamelen en verwerken die door partnerorganisaties in een project worden toegestuurd. Het betreft in dit verband gegevens die gelijkaardig zijn als diegenen die vermeld worden in punt 4.1.
 • Automatisch verkregen informatie
Wanneer u op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren enz. Deze informatie identificeert u niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van cookies niet kunnen zien wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met informatie die we van u hebben gekregen op het moment dat u ons deze bezorgt.

Hiervoor verwerken we gegevens zoals uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Meer informatie vindt u hierover terug in onze Cookieverklaring.

 

Voor welke doeleinden en op welke basis verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Innovatiesteunpunt vzw verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
voor de realisatie van haar maatschappelijk doel en voor niet-commerciële doeleinden;
 • voor de vlotte uitvoering van een project waaraan u deelneemt, inclusief de voortgangsrapportage van het project ten aanzien van het betoelagende projectprogramma.;
 • voor de publicatie op websites of in media, zoals artikels in relevante bladen, blogs, berichten in sociale media, etc. die relevant is voor de uitvoering van het maatschappelijke doel van Innovatiesteunpunt vzw en de uitvoering van het project waaraan u deelneemt;
 • voor de coördinatie, organisatie en het beheer van projectbijeenkomsten, evenementen, workshops, webinars, informatiedagen, seminars, conferenties enz., zowel intern als extern van een project.
 • om periodiek contact met u op te nemen via nieuwsbrieven, uitnodigingen, e-mail, telefoon met informatie over onze activiteiten, ons aanbod aan producten en diensten actuele berichten, beste praktijken en kennisoverdracht, enquêtes, projecten, etc.;
 • om u de producten of diensten te leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd;
 • om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen;
 • om uw deelname aan wedstrijden of campagnes te registreren;
 • om een profiel aan te maken op onze website;
 • om analyses en/of historisch onderzoek te verrichten ten einde de dienstverlening te verbeteren en beter aan te sluiten bij uw behoeftes;
 • om u te contacteren in het kader van onze wervings- en selectiedoeleinden;
 • in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955;
 • voor het technisch en functioneel management van onze website en om deze te verbeteren en te beveiligen tegen o.a. cyberaanvallen;
Afhankelijk van het specifieke doel, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:
 • uw toestemming gegeven door het invullen van het contactformulier, door de inschrijving op onze nieuwsbrief, de handtekening van een aanwezigheidslijst of door de deelname aan een wedstrijd/campagne. In deze gevallen heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken (zie hierover meer onder punt “Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?”).
 • uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bv. wanneer u ons uw (spontane) sollicitatie verzendt of informatie wenst te ontvangen.
 • de uitvoering van de overeenkomst, bv. wanneer u deelneemt aan één van onze projecten, activiteiten of ledenvoordelen.
 • wettelijke verplichtingen die desgevallend op Innovatiesteunpunt vzw rusten, bv. in het kader van subsidiëring en personeelsbeheer.
 • richtlijnen zoals opgesteld door een subsidiërend projectprogramma;
 • de gerechtvaardigde belangen van Innovatiesteunpunt vzw, waaronder het beheren van onze website, het  informeren over onze activiteiten, het uitwisselen van informatie met partnerorganisaties, maar ook het identificeren en evalueren van sollicitanten voor een potentiële werkgelegenheid en het bijhouden van een wervingsreserve.
 • Hoewel de website van Innovatiesteunpunt vzw over het algemeen niet gericht is op minderjarigen, streven wij ernaar alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden die onder punt ‘Voor welke doeleinden en op welke basis verzamelen wij uw persoonsgegevens?’ van deze Privacyverklaring worden beschreven. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hun toegang is beperkt tot de mate waarin die nodig is voor de uitoefening van hun functie of opdracht.
 

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • entiteiten die nauw samenwerken met Innovatiesteunpunt vzw, zoals Boerenbond vzw, Landelijke Gilden vzw, Cera, KBC, AgroCampus vzw, Werkers cvba, in het kader van vorming, communicatie, projectwerking, niet-commerciële diensten,…
 • partnerorganisaties , zowel in Vlaanderen als in de Europese Economische Ruimte (EER) waarmee Innovatiesteunpunt vzw samen werkt in een project. We delen expertise en informatie, waaronder beperkte persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de succesvolle realisatie van de doelstellingen van het project waaraan u deelneemt;
 • subsidiërende projectprogramma’s in kader van de vlotte uitvoering van een project waaraan u deelneemt;
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. druk-, verzendings-, marketing- en communicatiebedrijven.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • advocaten, adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om onze belangen in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of ingeval van diefstallen of ongelukken tijdens één van onze activiteiten.
 • overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen doorgeven aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een ander wettig verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • het brede publiek via de website van Innovatiesteunpunt: www.innovatiesteunpunt.be en aanverwante projectwebsites, media en publicaties
 • selectiekantoren in het geval van aanwervingsprocedures.

 Verwerkt Innovatiesteunpunt vzw uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Innovatiesteunpunt vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Innovatiesteunpunt vzw diensten uitvoeren uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgen wij ervoor dat er een voldoende beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie - artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), of dat er andere garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn.
 

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Innovatiesteunpunt vzw, Diestsevest 40 – 3000 Leuven.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Innovatiesteunpunt vzw verzamelt, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard, beveiligd door paswoorden en -indien vereist door de aard van de gegevens- door encryptie. Alleen daartoe aangewezen personen in dienst van Innovatiesteunpunt vzw hebben toegang tot uw persoonsgegevens en alleen tot die gegevens die nodig zijn in kader van de uitvoering van hun taak. Zij beschikken daartoe over een UserID en een wachtwoord.

Verder zien wij erop toe dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

Ondanks deze maatregelen moet u zelf voorzichtig zijn met het opslaan en/of delen van uw inloggegevens, vooral wanneer u verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.  
 

 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Innovatiesteunpunt vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. 
We bewaren de gegevens die worden verzameld in kader van de uitvoering van een project gedurende 10 jaar nadat het project is geëindigd, conform de richtlijnen zoals die bestaan voor het subsidiërende programma.
Gegevens die we verzamelden voor informatieve doeleinden bewaren we gedurende 5 jaar nadat ze werden opgeslagen.
 
Daarnaast kan Innovatiesteunpunt vzw gegevens ook bewaren in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955.
 

Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Innovatiesteunpunt vzw kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Innovatiesteunpunt vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze Privacyverklaring op die websites van toepassing.
 
Als u inhoud van onze website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. Innovatiesteunpunt vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze Privacyverklaring op die sociale media van toepassing.
 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

 • U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.
 
 • U heeft vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door Innovatiesteunpunt vzw worden verwerkt en om de verbetering van uw verwerkte persoonsgegevens te vragen. U kunt verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens, om een beperking van de verwerking en de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder voor direct marketingdoeleinden. U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan profilering. Houd er echter rekening mee dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan opleggen voor de uitoefening van deze rechten.

  Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

 • U kunt Innovatiesteunpunt vzw laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina. Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per post (Innovatiesteunpunt vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven) of per e-mail (info@Innovatiesteunpunt.be)aan Innovatiesteunpunt vzw te richten met de titel "verzoek om gegevensbescherming". Wij zullen uw verzoek onmiddellijk onderwerpen aan enige toepasselijke wettelijke verplichtingen opgelegd aan ons. We kunnen uw verzoek niet verwerken zonder een bewijs van uw identiteit.
Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren op haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via contact@apd-gba.be .

 

Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

via het contactformulier op onze website;
via e-mail naar privacy@Innovatiesteunpunt.be ;
per post naar:
Innovatiesteunpunt vzw
Diestsevest 40
3000 Leuven;
of
per telefoon op het nummer +32 16 28 61 02.