Menu

Agro MEATs Nature

Landbouw en natuur dichter bij elkaar brengen, is een doelstelling van ‘Agro MEATs Nature’. Door landbouwers, natuurbeheerders, vleesverwerkers en onderzoekers in co-creatie te laten werken, kan kwalitatief hoogstaand vlees geproduceerd worden met oog voor natuur en leefmilieu, met beperkte ecologische voetafdruk door het minimaliseren van nutriëntengebruik en emissies, en met meerwaarde voor de landbouwers die dit vlees op de markt brengen.

Om deze doelstellingen te realiseren zal enerzijds een werkgroep ecologie opgericht worden waarin landbouwers en natuurbeheerders samenkomen om te bespreken hoe natuurbeheer te combineren valt met begrazing en maaibeheer. In deze werkgroep wordt de voederwaarde van kruidenrijk grasland onderzocht, wordt bekeken welke runderrassen het meest geschikt zijn en hoe een gezamenlijke aanpak kan resulteren in een optimale beheersovereenkomst. Anderzijds zal een werkgroep economie opgericht worden die zich richt op de rendabiliteit van extensieve vleesproductie en meerwaarde creatie voor vlees uit valleilandbouw en kruidenrijk grasland. De marktsituatie zal in beeld gebracht worden en er zal bekeken worden hoe een individueel bedrijf op een rendabele en efficiënte manier zijn producten aan de man kan brengen en in hoever een apart label nuttig of nodig is. Het projectgebied Kalkense Meersen en omgeving zal gebruikt worden als case-studie, door de bedrijfsvoering en resultaten van landbouwers actief in en rond dit projectgebied op te volgen.

De partners in dit project zijn ILVO, Innovatiesteunpunt, Agrobeheerscentrum Eco², Regionaal Landschap Schelde en Durme en diverse veehouders uit de regio van de Kalkense Meersen.

Dit project is gestart in september 2017 en loopt tem augustus 2019.


Het project werd gefinancieerd door de Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor landbouwontwikkeling. Met steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Europese unie