Menu

Goed GePASt

Ammoniakemissie kan leiden tot vermesting en verzuring van de bodem waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord worden. Om dit tegen te gaan, keurde Vlaanderen in 2014 onder impuls van Europa de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) goed.

 

 

Om deze doelstellingen te kunnen behalen, zou de ammoniakemissie ingeperkt moeten worden. Dit zou moeten lukken met behulp van een Programmatische Aanpak Stikstof of PAS. Omdat een groot deel van deze uitstoot afkomstig is van de veehouderij, zal deze sector de gevolgen van het PAS zwaar voelen.

De voorbije jaren probeerde het Innovatiesteunpunt samen met ILVO, de Hooibeekhoeve en het Agentschap voor natuur en bos via het project Goed GeRUND de rundveehouders hierover te informeren en te sensibiliseren. Goed GeRUND liep af op 30 juni 2016, maar de partners merkten dat de rundveehouders met veel vragen bleven zitten. Bij het einde van Goed GeRUND was er immers nog geen definitieve richting gegeven aan het beleid rond de problematiek en is het duidelijk dat veel erkende PAS-maatregelen niet zonder meer geïmplementeerd kunnen worden. Om tegemoet te komen aan deze noden startte het Innovatiesteunpunt samen met Inagro, ILVO en de Hooibeekhoeve Goed GePASt op.

Goed GePASt beoogt als doelgroep de rundveehouders, specifiek die bedrijven die reductietechnieken moeten aanwenden, om hun vergunning te kunnen vernieuwen. De projectpartners willen, net als in Goed GeRUND, de doelgroep sensibiliseren en informeren rond de problematiek en de PAS-technieken en -maatregelen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er vier technieken van de huidige PAS-lijst gekozen worden en dat problemen voor implementatie in kaart worden gebracht. Daarna zal er met behulp van allerlei belanghebbenden op zoek gegaan worden naar oplossingen voor deze problemen. Deze oplossingen zullen gedemonstreerd worden op verschillende proef- en praktijkbedrijven.


Dit nieuwsbericht kadert in het demonstratieproject ‘Goed GePASt’ dat gesubsidieerd wordt door het departement Landbouw en Visserij en de EU in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO, www.vlaanderen.be/pdpo).

Gerelateerde artikels

Terugblik op activiteit

Terugblik Ammoniakroute | 27 juni

Op 27 juni trokken we naar Nederland om enkele ammoniakemissie reducerende systemen voor rundvee in de praktijk te gaan bekijken.

Terugblik op activiteit

Terugblik 'Veetournee'

Vorige week ging de eerste ‘Veetournee’ door in Geel. Dit is een studiedag gericht op actieve veehouders uit alle sectoren. Er werden thema’s aangesneden als de gevaren van mestgassen, KRATOS, dierenwelzijn, bedrijfsstrategieën...

Terugblik op activiteit

Terugblik 'Boer van de toekomst' - 18 mei

Op 18 mei ontving de Hooibeekhoeve een dertigtal leerlingen van het PITO in Stabroek en de Landbouwschool in Geel op de ‘boer van de toekomst’, een studiedag over ammoniakemissie in de rundveehouderij.