Menu

SELOCO

Op het einde van het teeltseizoen komt er bij serretelers (tomaten, paprika, komkommer, aubergine, etc.) een grote reststroom vrij in de vorm van serreloof. Omdat dit organisch materiaal vaak vervuild is met onder andere clips en touwen, kan deze restroom moeilijk verwerkt worden. Hierdoor komt dit loof vaak terecht in verbrandingsovens met een grote ecologische maar ook economische impact als gevolg. Telers zijn bereid om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door het loof uit de verbrandingsovens te houden mits er volwaardige en economisch rendabele oplossingen beschikbaar zijn voor de verwerking van hun reststroom.     

Binnen het project SELOCO LIFE (serreloof valorisatie via compostering) zal er een eerste stap gezet worden richting een duurzame oplossing voor de verwerking van serreloof. In dit traject zal gekeken worden naar valorisatie via compostering. Telers zullen hiervoor constructief in dialoog gaan met andere sectoren zodat de noden van die sectoren op elkaar afgestemd kunnen worden. Afhankelijk van de output van de overlegmomenten zullen er kleine tests opgestart worden om de mogelijkheden van bepaalde pistes af te toetsen. Bovendien zal de haalbaarheid van de nieuwe toepassingen vastgelegd worden via een SWOT- en kosten/baten-analyse.

SELOCO LIFE is een onderdeel van het project Cmartlife (‘Material Approach on Residual Waste Targets and a Litter Free Environment’) dat loopt over de periode 2020-2027. Het is een LIFE-Integrated Project (IP) Europese steun. De concrete doelstelling van Cmartlife is de reductie in restafval, zowel van huishoudelijk als gelijkgesteld restafval.

Betrokken partners en stakeholders:

  • OVAM
  • Vlaco
  • Proefcentrum Hoogstraten (PCH)
  • Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) vzw

Het C-MARTLIFE project ontvangt steun van het LIFE programma van de Europese Unie.